Parkreglement Vakantiepark Dierenbos

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Bij betreding van Vakantiepark Dierenbos en/of gebruikmaking van faciliteiten en diensten die worden geëxploiteerd door Vakantiepark Dierenbos aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Vakantiepark Dierenbos gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Onder ‘Vakantiepark Dierenbos’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, het buitenterrein, het binnen- en buitenzwembad, de speel- en visvijvers de binnenspeelplaats, de parkeerterreinen, de fietsenstalling en waterpartijen.
1.2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Vakantiepark Dierenbos zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden.

Artikel 2. Toegang en verblijf

2.1. Het is niet toegestaan om zonder een geldig toegangsbewijs en/of zonder ingeschreven te zijn bij de receptie, aanwezig te zijn op het park met uitzondering van de daggasten die niet blijven overnachten. Daggasten dienen het park vóór 24.00 uur te verlaten. Huisdieren van daggasten en/of loges zijn niet toegestaan. Indien u geen gebruik maakt van de automatische aankomst, dient u zich bij aankomst op het park te melden bij de receptie.
2.2. Op verzoek kan legitimatie worden gevraagd van alle gasten. Indien uw kenteken nog niet geregistreerd staat en/of u nog niet in het bezit bent van de Attractiepas of toegangspas dient u zich aan te melden bij de receptie. De attractiepas/toegangspas geeft u tijdens uw verblijf gratis en onbeperkt toegang tot de attractieparken van Libéma en het overdekte zwembad. Attractie- en toegangspassen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2.3. Alle gasten die overnachten in de accommodatie moeten bij het maken van de reservering worden ingeschreven. Mocht u tijdens het verblijf een logé gast willen ontvangen, dan dient u deze logé gast bij de receptie in te schrijven en het extra persoonstarief en de lokale heffingen per persoon per verblijf vooraf te voldoen.
2.4. Vakantiepark Dierenbos behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en de openingstijden van de faciliteiten en/of de accommodaties van Vakantiepark Dierenbos. Vakantiepark Dierenbos behoudt zich het recht voor om noodzakelijk onderhoud te verrichten aan de accommodatie en/of overige faciliteiten gedurende het verblijf zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
2.5. Het is niet toegestaan te zwemmen of andere soorten van watersporten/recreatie te beoefenen in waterpartijen aanwezig op het park. M.u.v. de Speelvijver, hier is zwemmen wel toegestaan.
2.6. Vakantiepark Dierenbos is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar gasten gehouden te zijn.

Artikel 3. Veiligheid en aansprakelijkheid

3.1. Het bezoek aan Vakantiepark Dierenbos geschiedt geheel voor eigen risico. Onze gasten dienen zich correct te gedragen en op geen enkele wijze overlast aan anderen te bezorgen. Hiertoe dienen zij in elk geval de RECRON voorwaarden en deze gedragsregels na te leven. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
3.2. Vakantiepark Dierenbos is gerechtigd gasten en/of daggasten van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang tot het park te ontzeggen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Bij niet tijdig verlaten van de verhuuraccommodatie of de kampeerplaats, wordt deze door Vakantiepark Dierenbos ontruimd voor rekening en risico van de huurder. Dit geldt tevens bij foutieve plaatsing van een kampeermiddel.
3.3. De gast is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van en al het letsel en/of schade die door hem, zijn reisgenoten, daggasten en/of logé-gasten wordt berokkend aan personen en/of bezittingen van ons park en/of derden. Daggasten en/of gasten welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) het park en/of schade toebrengen aan bezittingen van het park worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.
3.4. Binnen Vakantiepark Dierenbos is het niet toegestaan:
a. Attracties en voorzieningen te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
b. wapens of andere, naar het oordeel van het management van Vakantiepark Dierenbos, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Het management van Vakantiepark Dierenbos behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen en de politie in te schakelen;
c. verdovende middelen zowel soft- als harddrugs te gebruiken, bij zich te hebben of te verhandelen. Overtreding leidt tot directe en definitieve ontzegging van ons terrein. Het management van Vakantiepark Dierenbos behoudt zich het recht voor deze middelen in beslag te nemen en de politie in te schakelen;
d. vuurwerk af te steken;
e. te vissen op het park op plekken waar dit niet uitdrukkelijk is toegestaan.
3.5. Zwemmen is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen. Kinderen tot 10 jaar mogen uitsluitend onder toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma) het binnenzwembad en de aangegeven zwemgelegenheden betreden. Kinderen zonder geldig zwemdiploma zijn verplicht om drijfmateriaal te dragen en dienen altijd onder het toezicht te staan van een volwassene (tenminste 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma). Bij het zwembad, de aangegeven zwemgelegenheden en de diverse attracties staan (veiligheids-)voorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd.
3.6. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid van de aanwezige dieren begeven. Wij wijzen u er op dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico. Tevens is het streng verboden om de dieren te voeren. Een uitzondering hierop is tijdens het dierenbezoek, onder begeleiding.
3.7. Vakantiepark Dierenbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van welke aard ook, ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een verblijf op Vakantiepark Dierenbos en/of de huur/het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten, een bezoek aan het park (zoals letsel of schade veroorzaakt door de in het park aanwezige dieren of ontstaan tijdens het gebruik van de in het park aanwezige speeltoestellen en attracties dan wel het betreden van het zwembad en/of de aangegeven zwemgelegenheden behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Vakantiepark Dierenbos of (één van haar) werknemers.
3.8. Vakantiepark Dierenbos is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
3.9. Vakantiepark Dierenbos is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Vakantiepark Dierenbos is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering en/of regeling. Voor zover Vakantiepark Dierenbos geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Artikel 4. Beeld- en/of geluidsopnames

4.1. Vakantiepark Dierenbos kan beeld- en/of geluidsopnames laten) maken van haar park en van de gasten die zich in of rondom het park begeven. Vakantiepark Dierenbos en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Vakantiepark Dierenbos en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vakantiepark Dierenbos en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde gasten. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
4.2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Vakantiepark Dierenbos is verkregen.

Artikel 5. Accommodaties en kampeerplaatsen

5.1. In de accommodaties mag maximaal het aantal gasten verblijven, dat in de brochure staat vermeld of op de website beschreven staat voor de betreffende accommodatie. Voor kampeerplaatsen geldt een max. aantal van zes personen per plaats.
5.2. De gasten (hieronder voor deze bepaling ook begrepen de daggasten en logé gasten) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein van het Vakantiepark Dierenbos, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris. Daarnaast zijn de gasten steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de gast onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie van Vakantiepark Dierenbos en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de gast kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf of de andere gasten.
5.3. Accommodaties en overdekte faciliteiten van Vakantiepark Dierenbos zijn rookvrij en roken op deze plaatsen is ten strengste verboden.
5.4. Bij toeristisch kamperen zijn bij het standplaatstarief inbegrepen: twee personen, het plaatsen van één kampeerunit (caravan/ vouwwagen/tent), één kleine bijzet tent (max. 5 m²) en één auto (indien naar het oordeel van het management van Vakantiepark Dierenbos mogelijk). Voor extra personen betaalt u een persoonstarief en toeristenbelasting. Caravans/campers met een dubbele as zijn op het park niet toegestaan. Per kampeerplaats mag één caravan met een lengte van maximaal 7,75 meter geplaatst worden. Opbouwen links van het plaatsnummer. Kampeermiddelen mogen alleen geplaatst worden met de achterzijde richting plantstrook. De afstand tussen plantstrook en de achterzijde van het kampeermiddel moet 50cm bedragen (meer of minder is niet toegestaan). Spullen opslaan achter het kampeermiddel is verboden. Het pad van 50cm moet te allen tijde vrijgehouden worden. De plantstrook is geen onderdeel van de standplaats en mag zodanig dan ook niet gebruikt worden. Inrichting van de standplaats dient zodanig te geschieden dat de naastgelegen plaatsen met de auto en caravan te bereiken zijn en geenszins belemmerd worden. Het graven van goten en geulen is niet toegestaan. Per plaats mag één voortent met eventueel luifel worden geplaatst. Partytenten zijn toegestaan maar niet in combinatie met een voortent met luifel.
5.5. Bij geen van de verhuuraccommodaties is het toegestaan een (extra) kampeermiddel te plaatsen. Het plaatsen van feesttenten, barmeubels, overkappingen, speeltoestellen, zwembaden, e.d. ter eigen en of algemeen gebruik is niet toegestaan.
5.6. Bij de verhuuraccommodaties mag maximaal één auto geparkeerd worden (indien mogelijk). Overige auto’s, dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein bij de hoofdingang. Parkeren op of langs de wegen is niet toegestaan. Voertuigen welke buiten de aangegeven plaatsen staan geparkeerd, worden voor rekening en risico van de bezitter van het voertuig verwijderd. Op het park geldt een wegsleepregeling. Vakantiepark Dierenbos is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan de auto welke geparkeerd staat op een parkeerplaats van Vakantiepark Dierenbos.
5.7. Aanhangwagens, boten, trailers en dergelijke mogen niet op de kampeerplaatsen of bij de verhuuraccommodaties worden geparkeerd.
5.8. De slagboom werkt op kentekenherkenning. De slagbomen sluiten zeer snel. Wacht met door rijden tot het stoplicht op groen staat. Bij misbruik, wangedrag en of betalingsproblemen wordt de toegang tot de terreinen met de auto ontzegd.
5.9. Auto’s dienen op het park zo min mogelijk te worden gebruikt. De maximum toegestane snelheid binnen het park bedraagt 20 km per uur. Na 24.00 uur is gemotoriseerd verkeer op het park niet toegestaan. Gasten die voor 06.00 uur het park willen verlaten, dienen hun auto op de vooravond te parkeren op de parkeerplaatsen buiten de slagbomen.
5.10. Het rijden met motor-, brom- en snorfietsen dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Het gebruik van een trike, elektrische step, quad, segway, golfkar en dergelijke is op de terreinen van Vakantiepark Dierenbos niet toegestaan.
5.11. Zonder voorafgaande toestemming van het management van Vakantiepark Dierenbos is vrachtverkeer op het park niet toegestaan.
5.12. Indien de toestand van de terreinen naar het oordeel van het management van Vakantiepark Dierenbos niet in orde is (bijvoorbeeld door uitzonderlijk veel neerslag), behoudt zij zich het recht om gemotoriseerd verkeer op de terreinen te verbieden.
5.13. Gebruik van geluidsapparatuur is toegestaan van 7.30 - 22.30 uur, mits hiermee naar het oordeel van Vakantiepark Dierenbos geen overlast wordt veroorzaakt. Tussen 22.30 - 07.30 uur dient er stilte te zijn op het park, zodat alle gasten van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten. Het is ten strengste verboden geluidsapparatuur buiten de accommodatie te plaatsen dan wel het volume zo hoog te zetten dat andere gasten van Vakantiepark Dierenbos hier hinder van ondervinden, zulks ter beoordeling van Vakantiepark Dierenbos. Wanneer u bij ondervonden overlast de aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, heeft Vakantiepark Dierenbos het recht u, en iedere andere gasten terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.
5.14. In de meeste verhuuraccommodaties zijn huisdieren niet toegestaan. Op de kampeerplaatsen zijn huisdieren (max. twee huisdieren per plaats) alleen toegestaan op de kampeervelden die daarvoor zijn aangewezen. Huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd en te worden uitgelaten buiten de terreinen van Dierenbos of bij het hondentoilet. Huisdieren worden niet toegelaten in de horeca, het zwembad en bij de speelvijver. Huisdieren van daggasten en/of logé gasten zijn niet toegestaan.
5.15. De toiletgebouwen op het park worden zeer regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd, dit kan wachttijden met zich meebrengen. Kinderen jonger dan negen jaar, mogen de toiletgebouwen niet zonder begeleiding van een volwassene betreden. In het voor- en naseizoen kunnen bepaalde gedeeltes van de toiletgebouwen worden afgesloten.
5.16. Het ter beschikking gestelde water is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De op het terrein aanwezige tappunten zijn alleen bedoeld voor het tappen van drinkwater. Het is verboden afvalwater te lozen in plantenstroken. Afvalwater dient te worden afgevoerd op de daarvoor bestemde plaats in de toiletgebouwen. Op het park is het niet toegestaan auto’s of caravans te wassen.
5.17. De verhuuraccommodaties, kampeerplaatsen en omgeving dienen schoon te worden gehouden. Bomen, struiken, gazons en andere zaken dienen niet te worden beschadigd.
5.18. U dient uw huishoudelijk afval in dichtgebonden zakken te deponeren in de in de milieustraat bij de uitgang van het park, er is tevens een glascontainer en een papiercontainer aanwezig. Batterijen kunt u inleveren bij de receptie. Bij constatering van illegale vuilstorting, wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de betreffende huurder de verdere toegang tot het park ontzegd. De kosten verbonden aan het opruimen van dit vuil worden op de overtreder verhaald.
5.19. Open vuur, tuinkachels, vuurpotten etc. zijn te allen tijde verboden. Barbecueën op de kampeerplaatsen en bij de verhuuraccommodaties is toegestaan behoudens extreme weersomstandigheden (storm/droogte). Houd rekening met de veiligheid van u en uw medegasten. Zorg er voor dat u altijd een emmer water in de buurt hebt!
5.20. Het is niet toegestaan lijnen aan te brengen tussen of in combinatie met bomen en/of begroeiingen (voor bijvoorbeeld het drogen van wasgoed).
5.21. Voor vertrek dient de huurder alle servies schoon opgeborgen te hebben in de lades en kasten waarin het servies behoort te staan. Vaatwassers dienen schoon en leeg te zijn wanneer de huurder de accommodatie verlaat.
5.22. Bij het niet juist achterlaten van uw verhuuraccommodatie, overmatige vervuiling en/of schade aan accommodatie en/of aan zich de daarin bevindende goederen en/of vervuiling en/of schade aan het terrein/de omgeving van het park zal Vakantiepark Dierenbos de schade direct bij de gast in rekening brengen welke direct dient te worden voldaan.
5.23. De gast dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus geen vuile vaat laten staan, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container te plaatsen).
5.24. Voor verwarming en/of koken is het ten strengste verboden andere brandstoffen te gebruiken dan butaan- of propaangas dat is opgeslagen in goedgekeurde tanks en of gasflessen. Per kampeerplaats zijn maximaal twee flessen en of één tank met in totaliteit een maximale inhoud van 60 liter toegestaan.
5.25. Uw elektrische installatie op de camping moet voldoen aan de gestelde veiligheidsvoorschriften. Max. afname is 6 Amp.
5.26. Technische storingen kunt u, tijdens kantooruren melden bij de receptie. Buiten kantooruren zal de servicedienst worden opgeroepen tot uiterlijk 22.00 uur. Storingen na 22.00 uur worden de volgende dag vanaf openingstijd van de receptie in behandeling genomen. Uitgezonderd noodgevallen.
5.27. U kunt vrij gebruik maken van de WIFI op het park.
5.28. Vissen in de visvijver is toegestaan, mits er geen overlast aan medegasten wordt veroorzaakt. Vissen vanaf plaatsen gelegen tussen de accommodaties is niet toegestaan. Een Nationale vispas is vereist.
5.29. Het gebruik van een drone op Vakantiepark Dierenbos is in verband met de veiligheid en bescherming van de privacy niet toegestaan.
5.30. Permanente bewoning van de kampeermiddelen en/of verhuuraccommodaties op het park is verboden.

Artikel 6. Opmerkingen en aanvullende regels

6.1. Mocht er, ondanks het streven van de medewerkers van Vakantiepark Dierenbos om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, toch behoefte bestaan een opmerking in te dienen, dan kunt u terecht bij onze receptie.
6.2. In alle gevallen waarin de RECRON voorwaarden en/of deze gedragsregels niet voorziet, is Vakantiepark Dierenbos gerechtigd aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de RECRON voorwaarden en dit parkreglement is het reglement leidend.
6.3. Commerciële activiteiten op het park zijn, in welke vorm dan ook, niet toegestaan. Plakkaten en andere aanduidingen zijn niet toegestaan.
6.4. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Vakantiepark Dierenbos vastgestelde regels en de Algemene Voorwaarden. Het reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Wanneer u en/of uw gasten zich op het terrein van een van de andere parken van Libéma bevindt (bevinden) zijn de voorwaarden van het betreffende park van toepassing. Deze kunt u kosteloos opvragen bij de receptie.
6.5. Bij overtreding van het reglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Vakantiepark Dierenbos het recht zich toegang te verschaffen tot de verhuuraccommodatie en/of u en iedere andere gast terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.
6.6. Kennelijke druk- en zetfouten binden Vakantiepark Dierenbos niet. Met dit reglement vervallen alle voorgaande publicaties. De ongeldigheid en/of nietigheid van een van de afzonderlijke bepalingen van dit reglement en/of delen daarvan doet niets af aan de geldigheid van de overige (delen van) bepalingen van dit reglement. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst en/of reglement zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgesteld. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op dit reglement) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.7. Indien Vakantiepark Dierenbos ernstig vermoeden heeft dat door de gast van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is Vakantiepark Dierenbos gemachtigd u de toegang tot het park en de accommodatie te ontzeggen zonder restitutie van betaalde huurgelden.
6.8. Overmacht aan de zijde van Vakantiepark Dierenbos bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Vakantiepark Dierenbos, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (personeels-) stakingen, blokkades, brand, pandemie, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
6.9. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Vakantiepark Dierenbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.